Processen mot en överenskommelse i Helsingborg

I januari 2015 presenterade den styrande blågröna majoriteten i Helsingborgs stad ett program med ett antal uppdrag, kopplade till Helsingborg 2035, som antingen skulle ha påbörjats eller fattats beslut kring under de första hundra dagarna av den nya mandatperioden. Ett av uppdragen var att ta fram ett samverkansavtal mellan staden och ideella föreningar i Helsingborg. En överenskommelse är tänkt som ett första steg i ett långsiktigt arbete med utvecklad samverkan mellan staden och föreningslivet. Med överenskommelsen som stöd kan staden och föreningslivet i samverkan arbeta med konkreta aktiviteter för att nå målen i stadens vision.

Arbetet med att ta fram en överenskommelse i Helsingborg kan illustreras överskådligt med processkartan nedan, en process som bygger på det metodstöd som nationella överenskommelsen tillhandahåller. Första steget i vårt arbetet blev därför att ta oss an den så kallade förfasen.