Förankringsfas

Centrala delar i förankringsfasen:

  • Remiss av förslag på överenskommelse
  • Beslut i kommunfullmäktige
  • Ceremoni för undertecknande av överenskommelse

Förankringsfasen inleds med en remissrunda där stadens nämnder med tillhörande förvaltning, studieförbunden, paraplyorganisationerna och föreningar som är aktiva i Helsingborg inbjuds att lämna synpunkter på förslaget till lokal överenskommelse.

Efter remissrundan görs eventuella korrigeringar utifrån inkomna synpunkter och därefter väntar ett politiskt beslut kring överenskommelsens i stadens kommunfullmäktige. Slutligen planeras för en efterföljande ceremoni där föreningsrepresentanter och politiker från staden undertecknar den färdiga överenskommelsen. Överenskommelsen blir sedan det första steget i ett långsiktigt arbete med en utvecklad samverkan mellan staden och föreningslivet. Med överenskommelsen som stöd kan staden och föreningslivet i gemensamt arbeta med konkreta aktiviteter för att nå stadens vision Helsingborg 2035.