Förfas

Centrala delar i förfasen:

  • Omvärldsanalys – hur har andra gjort?
  • Träff med förvaltningar och paraplyorganisationer
  • Inventering av föreningslivet i Helsingborg

En plan för arbetet med att ta fram en lokal överenskommelse i Helsingborg togs fram under våren 2015 och var det som levererades inom ramen för den blågröna majoritetens mandatperiodsprogram. Arbetet utgår från Helsingborgs förutsättningar men bygger vidare på erfarenheter kring överenskommelsearbete från SKL, Region Skåne och andra kommuner runt om i Sverige.

När planen för processen med att ta fram en överenskommelse var godkänd började arbetet med att kartlägga hur samarbetet mellan staden och föreningslivet ser ut idag. Ett första steg var att träffa representanter för samtliga förvaltningar i Helsingborgs stad för att informera om uppdraget och höra sig för vilka kontakter som finns med föreningslivet och vilka behov som staden tycker sig se från föreningarna. För att en inledande uppfattning om föreningarnas syn på en överenskommelse har ansvariga tjänstepersoner i staden dessutom träffat fyra paraplyorganisationer för föreningslivet; HISO, INVA-SAM, DHS och Helsingborgs scenkonstforum.

Parallellt med samtalen med stadens förvaltningar och föreningslivets paraplyorganisationer har det även gjorts en inventering av antalet föreningar som är aktiva i Helsingborg. Utgångspunkten var att det fanns ett par hundra föreningar i Helsingborg, en siffra som nu är uppe i drygt sexhundra. För att få med föreningslivets perspektiv och gemensamt forma överenskommelsen skickades en inbjudan om dialogmöten ut till samtliga föreningar där kontaktuppgifter hittats. Arbetet med överenskommelsen övergick därmed i samlingsfasen.