Formuleringsfas

Centrala delar i formuleringsfasen:

  • Skapandet av en arbetsgrupp
  • Skriva ett förslag på överenskommelse

Efter dialogmötena skapades det en mindre arbetsgrupp bestående av en handfull representanter från olika delar av föreningslivet som själva anmält sitt intresse att jobba mer ingående med överenskommelsen. Tillsammans med ansvariga tjänstepersoner från Helsingborgs stad har informationen som framkommit vid dialogmötena bearbetats för att utforma ett utkast till överenskommelse. Således bygger förslaget till överenskommelse på de förutsättningar och behov som finns i just Helsingborg. Längs med arbetets gång har slutsatserna och textunderlagen även bearbetats med en politisk referensgrupp, representanter från olika delar av Helsingborgs stads verksamheter, föreningslivets paraplyorganisationer samt studieförbunden.

Det slutgiltiga förslaget skickas sedan ut på remiss till såväl föreningslivet som Helsingborgs stads nämnder och arbetet med överenskommelsen går därmed in i förankringsfasen.