Vad innebär en överenskommelse?

Överenskommelser utgör ett ramverk som beskriver hur offentlig sektor, till exempel en kommun, kan samarbeta med organisationer inom den ideella sektorn för att stärka varandra och hitta lösningar på gemensamma samhällsutmaningar.

Begreppet ”Överenskommelsen” myntades 2008 när regeringen, de idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick en överenskommelse för att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare. Syftet var också att utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer av hälso- och sjukvård samt omsorg.

Efter 2008 har den nationella överenskommelsen fungerat som en inspirationskälla för att på lokal eller regional nivå arbeta fram överenskommelser om ökad samverkan mellan ideella organisationer och kommun/region. Till skillnad från den nationella överenskommelsen har de lokala överenskommelserna oftast riktat sig till föreningslivet i ett bredare perspektiv, inte bara föreningar som är aktiva inom ett visst område. Klicka här om du vill ta del av exempel på överenskommelser runtom i Sverige.