Sammanfattning av dialogmötena + material

I februari och mars genomförde vi 5 dialogmöten där representanter från föreningar i Helsingborg fick samtala med varandra och med politiker från samtliga politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Från vår sida uppskattade vi verkligen träffarna och det blev tydligt vilken kraft det finns hos föreningslivet i Helsingborg!

Sammanfattnings vid bjöd vi in över 550 föreningar hemmahörande i Helsingborg som vi hittade kontaktuppgifter till, varav 102 föreningar nappade på inbjudan och hade möjlighet att delta på något av mötena. Totalt sett var det 161 representanter från föreningslivet som deltog och av dem anmälde 35 personer sitt intresse att vara med i en mindre arbetsgrupp som tillsammans med projektledarna ska arbeta vidare mer intensivt med formandet av en lokal överenskommelse i Helsingborg.

Med föreningar från en mängd olika verksamheter blev det spännande möten och intressanta diskussioner där den övergripande frågan var “Hur kan föreningslivet och Helsingborgs stad samverka på bästa sätt?”. Frågan bearbetades genom cafésamtal utifrån tre underliggande frågor där de mest frekvent förekommande svaren var följande:

Vilka behov har föreningar för att fungera väl och utvecklas i Helsingborg?

 • Lokaler för möten, aktiviteter och evenemang
 • En kontaktväg in till kommunen för föreningar
 • Ett funktionellt föreningsregister över alla föreningar
 • Möjlighet till långsiktig planering
 • Lika villkor i relationen förening-kommun
 • Utbildning i föreningskunskap

Vad i samverkan mellan föreningar och staden fungerar bra idag?

 • Samverkan via HISO lyfts fram av många som välfungerande, likaså INVA-SAM och DHS
 • Kontakten med vissa förvaltningar fungerar bra, bygger dock ofta på personliga kontakter
 • Idrottsservice
 • När staden har behov så fungerar samverkan väl, omvänt fungerar det mindre bra
 • Bidragsansökan och utbetalningar av stöd

Vad vill vi tillsammans utveckla och stärka för att skapa ett bättre Helsingborg?

 • Mer integration – på alla sätt
 • Bättre kunskap om varandra genom kontinuerlig dialog
 • En föreningssamordnare, kontaktperson som kan slussa vidare inom stadens organisation
 • Nätverk mellan föreningar kompletterat av nätverk inom stadens organisation
 • Samarbete mellan skola och föreningsliv

Vill du läsa samtliga svar som skrevs ner under våra möten finns de i vår sammanfattning och en liten inblick i dialogmötenas upplägg ges i vår presentation.