Statlig utredning klar för ett stärkt civilsamhälle

I slutet av februari överlämnade utredaren Dan Ericsson sitt betänkande Palett för ett starkt civilsamhälle (SOU 2016:13) till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Uppdraget till utredningen var se hur man på olika sätt kan underlätta för organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

I utredningen finns det flera passager som handlar om överenskommelseprocesser och hur en sådan kan ha en viktig roll i att stärka föreningslivet och samhället i stort. Utredningen lyfter bland annat fram hur arbetet med överenskommelser ofta leder till tydligare strukturer för dialog och att en bättre dialog är en förutsättning för att den offentliga och ideella sektorn tillsammans ska kunna arbeta på en givande sätt med gemensamma samhällsutmaningar. Precis som fallet var vid dialogmötena i Helsingborg, noterar civilsamhällesutredningen att föreningar som deltar vid lokala överenskommelseprocesser ofta får höga förväntningar på att det ska mynna ut i konkreta åtgärder och inte enbart i fortsatt dialog. Det är något som vi projektledare håller helt med om och därför är vår avsikt att knyta en åtgärdsplan till överenskommelsen i Helsingborg!